Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energiiPrzedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020.

Tabela gmin w których projekty zostały ocenione pozytywnie i otrzymają dofinansowanie


Gminy ZAKWFALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA

Nazwa Gminy Odnośnik do projektu
Gmina Wasilków

Gmina Dobrzyniewo Duże

Gmina Mońki

Gmina Miasto Augustów

Gmina Supraśl

Gmina Sztabin

Gmina Szczuczyn

Gmina Turośń Kościelna

Gmina Turośń Kościelna

Gmina Drohiczyn

Gmina Juchnowiec Kościelny

Gmina Krasnopol

Gmina Siemiatycze

Gmina Raczki

Gmina Suwałki

Gmina Łomża

Gmina Perlejewo

Gmina Jasionówka

Gmina Białowieża

Gmina Zawady

Gmina Zabłudów

Gmina Szumowo

Gmina Hajnówka

Gmina Suchowola

Gmina Puńsk

Gmina Wąsosz

Gmina Mielnik

Gmina Szudziałowo

Gmina Wyszki

Gmina Jeleniewo

Gmina Narewka

Gmina Knyszyn

Gmina Sokółka

Gmina Krynki

Gmina Krypno

Gmina Rajgród

Gmina Choroszcz

Gmina Drohiczyn

Gmina Miejska Hajnówka

Gmina Boćki

Gmina Wiżajny

Gmina Narew

Gmina Filipów

Gmina Turośl

Gmina Zambrów

Gmina Brańsk
KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

BRAK

BRAK

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

BRAK

KLIKNIJ

BRAK

BRAK

KLIKNIJ

KLIKNIJ

Warunki szczegółowe konkursu

1. Warunki szczegółowe dotyczące inwestycji objętej grantem:

– energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,

– nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,

– moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,

– inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,

– projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),

– projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).

2. Warunki szczegółowe dotyczące projektu grantowego:

– grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),

– Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,

– dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego). W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w partnerstwie, a także w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

W ramach niniejszego konkursu do katalogu kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wyłącznie wydatki inwestycyjne związane z:

1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).

2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).

3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.

4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).

5. Kosztami przygotowawczymi (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności), w szczególności kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

6. Koszt nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją projektu – koszt nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć 2% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych Projektu grantowego – wydatek ponoszony przez Beneficjenta projektu grantowego.

Instytucja Organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadza następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu:

1. Instalacja fotowoltaiczna:

– o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.
– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.

2. Instalacja kolektorów słonecznych:

– dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.
– dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.
– dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Wartość grantu uzależniona jest mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego lub rodzaju instalacji kolektorów słonecznych uzależnionego od ilości osób mieszkających w budynku. Na potrzeby wyliczenia wartości docelowej wskaźnika produktu Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWth), we wniosku o dofinansowanie należy podać moc kolektorów słonecznych instalowanych w ramach projektu.

Poziomy dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania UE – projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta – projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;

Artykuł wykonali: Irena Jagiełło

Wady i zalety instalacji off-grid.

Wybrać instalację on-grid, czy off-grid? Wiele przyszłych prosumentów zadaje sobie to pytanie. O ile powszechnie implementowanym systemem jest on grid, Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Półprzezroczyste ogniwa słoneczne – przyszłość dla rolników?

Według nowych badań szklarnie wyposażone w półprzezroczyste ogniwa słoneczne mogą generować energię elektryczną bez wpływu na wzrost i zdrowie rosnących Read more

Sejm przyjął nowelę dot. poprawy efektywności energetycznej

Warszawa, 17.03.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, zakładającą minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *